vedtægter

1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Sammenslutningen af Eksaminerede Adfærdsrådgivere (SEA).


Foreningen er stiftet den 14. april 2012, og er en forening for hundeadfærdsrådgivere, som er uddannet og har bestået eksamen hos Hund & Træning eller er faste underviser på adfærdsrådgiveruddannelsen hos Hund og Træning. Undervisere er Christina Ingerslev, Karen Ulrich og Karen Frost. Elever under uddannelse til adfærdsrådgiver hos Hund & Træning kan optages som associerede medlemmer.


Foreningens hjemsted er hos formanden.2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 1. At udbrede kendskabet til veluddannede adfærdsrådgivere for hunde.
 2. At medvirke til videndeling og erfaringsudveksling bl.a. gennem afholdelse af kurser, seminarer, foredrag mm. om belønningsbaserede trænings- og behandlingsmetoder. Arrangementerne kan være interne ERFA arrangementer eller arrangementer, der er åbne for alle, der ønsker at deltage
 3. At holde foreningens medlemmer a jour og opdateret i deres viden. Derfor kræves det, at alle eksaminerede medlemmer deltager i mindst 16 timers faglig relevant efteruddannelse om året. Medlemmerne orienterer bestyrelsen senest en måned forud for den årlige generalforsamling
 4. Foreningen skal tilstræbe at afholde arrangementer svarende til de 16 timer

3. Medlemskab

Medlemskabet følger kalenderåret og enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan optages som medlem af foreningen, når de opfylder følgende kriterier:

 1. Er uddannet og har bestået eksamen som adfærdsrådgiver hos firmaet Hund & Træning

 2. Er under uddannelse til adfærdsrådgiver hos firmaet Hund & Træning (som associerede medlemmer).

 3. Er fast underviser på adfærdsrådgiveruddannelsen hos firmaet Hund & Træning.

Hund & Træning afleverer lister over uddannede medlemmer og medlemmer under uddannelse til bestyrelsen.


Medlemmer skal holde foreningen orienteret om adresseændringer mm.


Fuldgyldige medlemmer af SEA kan skifte status til passivt medlemskab, hvis den pågældende i en periode ikke arbejder aktivt med adfærdsrådgivning. Et passivt medlem kan generhverve status som fuldgyldigt medlem ved at dokumentere efteruddannelse svarende til gennemsnitligt 16 timer pr. år i den periode, hvor medlemmet har været passivt medlem. Efteruddannelsen opnået i perioden, hvor medlemmet har været passivt, kan være fordelt således, at der i nogle år ingen timer har været og i andre har været mange timer. Ydermere skal den siddende bestyrelse foretage en individuel vurdering af, om medlemmets efteruddannelse i perioden som passivt medlem er relevant og tilstrækkelig til, at medlemmet igen kan fungere som adfærdsrådgiver under SEA.


Et medlem, som ikke respekterer og efterlever nærværende vedtægter og foreningens formål, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det gælder også, hvis de ikke betaler kontingent efter at være blevet rykket for betaling.


Det ekskluderede medlem kan appellere afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

3.1 Medlemstyper

 1. Fuldgyldige medlemmer, der er eksaminerede adfærdsrådgivere, der har gennemført og afsluttet adfærdsrådgiveruddannelse hos Hund & Træning.
 2. Fuldgyldige medlemmer, der er faste undervisere på Hund & Trænings adfærdsrådgiveruddannelse.
 3. Associerede medlemmer, der er kursister under uddannelse til adfærdsrådgiver på Hund & Trænings adfærdsrådgiveruddannelse.
 4. Passive medlemmer, der har skiftet fra fuldgyldigt medlemskab og dermed tidligere har opfyldt krav til fuldgyldigt medlemskab.

Fuldgyldige medlemmer har følgende status i SEA:

 1. Optagelse på SEA’s hjemmeside som træner og adfærdsrådgiver
 2. Kan stille op til SEA’s bestyrelse og har stemmeret på generalforsamlingen
 3. Adgang til at deltage i alle aktiviteter afholdt af SEA
 4. Adgang til SEA’s facebookgruppe
 5. Adgang til evt. rabatter ved deltagelse i seminarer afholdt af SEA
 6. Skal opfylde krav om årlig efteruddannelse på mindst 16 timer pr. år

Associerede medlemmer har følgende status i SEA:

 1. Kan deltage i SEA’s generalforsamling og har stemmeret på generalforsamlingen
 2. Adgang til at deltage i alle aktiviteter afholdt af SEA
 3. Adgang til SEA’s facebookgruppe
 4. Adgang til evt. rabatter ved deltagelse i seminarer afholdt af SEA

Passive medlemmer har følgende status i SEA:

 1. Kan deltage i SEA’s generalforsamling men har ikke stemmeret på generalforsamlingen • Adgang til at deltage i alle aktiviteter afholdt af SEA
 2. Adgang til SEA’s facebookgruppe
 3. Adgang til evt. rabatter ved deltagelse i seminarer afholdt af SEA

3a) Videreuddannelse
Som relevant videreuddannelse godkendes, seminarer, erfa-grupper i foreningsregi, specialkurser, og foredrag, som har et fagligt indhold, der udvider medlemmets viden med hensyn til adfærdsrådgivning og træning.


Relevant videreuddannelse er ikke deltagelse i eller afholdelse af holdtræning, egne adfærdsrådgivninger, eller enetimer, egen undervisning samt deltagelse i private erfa-grupper.


Ved tvivlsspørgsmål i bestyrelsen om et medlems indberetning af videreuddannelse hører under specialkurser eller holdtræning, tages det op den ordinære generalforsamling, så det er generalforsamlingen, som tager den endelige beslutning.


Hvis et medlem ikke har de fornødne 16 timers videreuddannelse, kan der gives dispensation for, at det manglende timeantal afholdes året efter. Dispensation gives af bestyrelsen, som træffer beslutning om dispensationens omfang. De timer, der mangler i et år, samt efteruddannelseskravet i år 2, skal opfyldes inden udgangen af år 2. Hvis ikke dette overholdes, bliver medlemmet ekskluderet af SEA eller kan overgå til passivt medlemskab, med mindre der er opnået dispensation. Ved barsel, langvarig sygdom hos medlemmet eller i nærmeste familie eller lignende situationer, kan der gives dispensation for, at manglende efteruddannelse i et år skal indhentes i det efterfølgende år.

Overskudstimer kan ved dispensation fra bestyrelsen overføres fra år 1 til år 2, dog maksimum 25% af efteruddannelseskravet.


Efteruddannelse indrapporteres til bestyrelsen en gang om året for foregående kalenderår, senest en måned før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen godkender, at aktiviteter og antal timer er i overensstemmelse med vedtægterne. Medlemmerne modtager bekræftelse for modtagelse og liste over de aktiviteter, som er godkendt af bestyrelsen. Hvis bestyrelsen ikke godkender en aktivitet, kan medlemmet skriftligt meddele bestyrelsen, at det ønsker det fremlagt på den ordinære generalforsamling, som ved afstemning afgør, om aktiviteten kan godkendes som videreuddannelse.


For at nye medlemmer kan optages i SEA eller passive medlemmer kan generhverve fuldgyldigt medlemskab, skal de have haft efteruddannelse, som svarer til 16 timer pr. år fra året efter det år, hvor de afsluttede deres uddannelse. For passive medlemmer skal bestyrelsen foretage en individuel vurdering af, om efteruddannelsen er tilstrækkelig relevant til, at medlemmet igen kan fungere som adfærdsrådgiver under SEA. For uddannede, som melder sig ind i SEA straks efter endt uddannelse, er der ikke krav om videreuddannelse før kalenderåret efter. Bestyrelsen godkender aktiviteterne og kan give eventuel dispensation i forbindelse med sygdom og barsel.


4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles med mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før, samtidig gives information om generalforsamlingen på foreningens hjemmeside eller ved udsendelse af mail til medlemmerne.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år

 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant - hvem er på valg hvornår

 7. Forslag til arrangementer for den kommende periode

 8. Behandling og godkendelse af budget

 9. Valg af revisor

 10. Valg af dato til næste års generalforsamling

 11. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. ligesom forslag til kandidater på valg, sendes til bestyrelsen 14 dage før afholdelse af generalforsamling.


Indkomne forslag samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen eller ved udsendelse af mail til medlemmerne.


Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan dog ved sygdom mm. gives fuldmagt til en person, der deltager på generalforsamlingen. En person kan kun medbringe én fuldmagt for et andet medlem.


Der udformes et referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Generalforsamlingen skal afholdes hvis der til bestyrelsen er fremsat en skriftlig begæring med angivelse af dagsorden fra 2/3 medlemmer. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget af bestyrelsen.6. Ledelse

Valgbare til bestyrelsen er ordinære medlemmer.


Bestyrelsen består af en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, fordelt så halvdelen af bestyrelsen er på valg det ene år og den anden halvdel er på valg det andet år hvert år. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, men mindst 4 om året, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når mindst 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom.


Bestyrelsen skal udarbejde referat af bestyrelsesmøder, som gøres tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside eller ved udsendelse af mail til medlemmerne. Foreningen tegnes af bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af foreningen, herunder af foreningens økonomiske forhold og dispositioner. Ved betaling på op til 1.000 kr. skal to bestyrelsesmedlemmer medvirke, ved beløb over 1.000 skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer medvirke. Der skal ske regnskabsopfølgninger på hvert bestyrelsesmøde.


Alle arrangementer, herunder budgetter skal godkendes af den samlede bestyrelse. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at foreningen ledes i overensstemmelse med dens formål.


Ved stemmelighed i bestyrelsen, har formanden to stemmer.


SEA tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem er således forpligtet til at bistå formanden ved fx repræsentation, underskrivning af aftaledokumenter, mv. såfremt omstændighederne kræver det. Kopi af dokumentet opbevares hos formanden.


Ved aftaler hvor der ikke kræves en fysisk underskrift accepteres en godkendelse på mail.


Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.7. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.8. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.


Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.


Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.


Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.


Hvis foreningen bliver opløst, skal foreningens eventuelle nettoformue i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.


Således vedtaget på generalforsamling den 3. juli 2020

​​